Reklama

Cennik najmu powierzchni reklamowej (cena netto w zł za 1 miesiąc)

AUTOBUSY
FULLBACK ( tył autobusu : szyba i powierzchnia lakierowana)1000,00
JEDNA BURTA AUTOBUSU KRÓTKIEGO (powierzchnia lakierowana)700,00
JEDNA BURTA AUTOBUSU DŁUGIEGO (powierzchnia lakierowana)1000,00

TRAMWAJ 805 Na – 1 WAGON
JEDNA BURTA (powierzchnia lakierowana)800,00

POWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
1M270,00
 • Umowy najmu powierzchni reklamowej, zawierane są na okresy stanowiące krotność jednego miesiąca.
 • Płatności wnoszone są jednorazowo, w pełnej wysokości.
 • W przypadku zawarcia umowy na czas dłuższy niż 5 miesięcy, cena za cały okres najmu zostaje obniżona o 10 %.
 • W przypadku zawarcia umowy na najem powierzchni na wspólny okres, z wykorzystaniem powyżej 10 produktów (dopuszcza się łączenie różnych form powierzchni na jednym pojeździe), cena najmu w ramach tej umowy zostaje obniżona o 10%.
 • Maksymalny rabat naliczany w ramach jednej umowy wynosi 15%.
 • Umowy zawierane są oddzielnie na najem powierzchni na autobusach, tramwajach i obiektach.

Do cen netto dolicza się kwotę obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT).

Zasady realizacji usług reklamowych.

§ 1. Zakres oferty

MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zwana dalej MZK, świadczy usługi najmu powierzchni pod reklamę umożliwiając następujące formy i zasady ekspozycji reklamy na niżej wymienionych nośnikach:

I. Zewnętrzne powierzchnie taboru liniowego.

 • Tabor autobusowy:
  • Reklama na taborze autobusowym może być umieszczona po pięcioletnim okresie eksploatacji licząc od daty zakupu fabrycznie nowego taboru.
  • Reklama na autobusach może być umieszczona na bocznych powierzchniach lakierowanych oraz w formie fullback tj. na tylnej powierzchni lakierowanej oraz szybie.
  • Reklama nie może być zamieszczona na:
   • powierzchni ściany przedniej kończącej się z prawej strony na początku przednich drzwi i z lewej strony na tej samej wysokości,
   • powierzchni drzwi,
   • przednich i bocznych szybach pojazdu.
  • Reklama nie może zakrywać ekranów z nr linii i kierunkowych, tablicy rejestracyjnej, elementów wyposażenia pojazdu np. lamp zespolonych, obrysowych, przycisków otwierania drzwi oraz znaków informacyjnych w formie piktogramów zamieszczonych na poszyciu pojazdów. Na elementach ruchomych (pokrywy, klapy) folia musi być rozcięta.
 • Tabor tramwajowy:
  • Reklama na taborze tramwajowym może być umieszczona po pięcioletnim okresie eksploatacji licząc od daty zakupu fabrycznie nowego taboru lub wykonania remontu kapitalnego wagonu.
  • Reklama całopojazdowa może być umieszczona na powierzchniach bocznych (burty).
  • Reklama nie może zakrywać znaków informacyjnych w formie piktogramów zamieszczonych na poszyciu pojazdów oraz przycisków otwierania drzwi.

Kontakt w sprawie zewnętrznych powierzchni taboru liniowego - Sekcja Organizacji tel.: (52) 324 94 24 email: reklama@mzk.bydgoszcz.pl.

II. Wewnętrzne powierzchnie taboru liniowego.

Reklamy mogą być zamieszczane wewnątrz pojazdów w formie plakatów, uchwytów na ulotki reklamowe.

III. Reklamy na nieruchomościach MZK.

Przy realizacji reklamy na nieruchomościach MZK należy wymagać od najemcy spełnienia wymogów ustawy Prawo budowlane. Reklamy mogą być umieszczane na budynkach i ogrodzeniach.

§ 2. Warunki wstępne umowy

 • Zawarcie umowy o świadczenie usług reklamowych musi być poprzedzone przedłożeniem aktualnego odpisu z krajowego rejestru sądowego lub wydruku z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.
 • MZK wskazuje Najemcy do wyboru typy tramwaju lub autobusu pod ekspozycję reklamy, jednak bez możliwości wyboru konkretnej linii komunikacyjnej, na której pojazd będzie eksploatowany.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, wykonaniem reklamy i montażem ponosi Najemca.
 • Najemca zobowiązany jest przy wykonaniu reklamy zastosować materiały dobrej jakości niepowodujące uszkodzeń powłok lakierniczych.

§ 3. Treść i zmiany treści reklamy

 • Najemca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne wyrządzone im szkody związane z faktem umieszczenia reklamy, w szczególności wynikające z ich treści lub stanu technicznego.
 • Reklama nie może naruszać obowiązujących przepisów w RP, a w szczególności stanowić naruszenia dóbr osobistych, czynu nieuczciwej konkurencji, a także ze względu na treść lub formę godzić w dobre obyczaje.
 • MZK zastrzega sobie prawo do usunięcia reklamy w przypadkach określonych w ust 2, bez prawa Najemcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 • Przed podpisaniem umowy projekt reklamy zatwierdza Kierownik Działu Organizacji MZK, a w przypadku umów zawieranych na czas dłuższy niż jeden miesiąc projekt reklamy musi być zatwierdzony przez Plastyka Miejskiego. Z wnioskiem o zatwierdzenie projektu reklamy do Plastyka Miejskiego występuje Najemca.
  Plastyk Miejski kontakt: tel. (052) 58 58 177, e-mail: m.iwinski@um.bydgoszcz.pl
 • W trakcie trwania umowy, Najemca może za zgodą MZK dokonać zmiany treści reklamy.
 • Zmiany treści reklamy dokonuje się po zatwierdzeniu przez Działu Organizacji MZK oraz Plastyka Miejskiego nowego projektu.
 • Zmiana treści reklamy oznacza jej ponowne wykonanie zgodnie z warunkami umowy.