Praca

Rada Nadzorcza Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza publiczny konkurs na stanowiska Członków Zarządu

 1. Przedmiotem postępowania objęte są stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

 2. Kandydatem na członka zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

  2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy;

  3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółce prawa handlowego;

  4) spełnia inne niż wymienione w punktach 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

  5) korzysta z pełni praw publicznych;

  6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  7) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnienia funkcji.

 3. Kandydatem na członka zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

  2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

  3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

  4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;

  5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 4. Zgłoszenia kandydatów powinny odpowiednio zawierać:

  1) list motywacyjny;

  2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” zgodnie ze wzorem udostępnianym kandydatom w sekretariacie Zarządu Spółki pod adresem: ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz oraz na stronie internetowej: www.mzk.bydgoszcz.pl;

  3) aktualne zaświadczenie o niekaralności w zakresie określonym w ust. 2 pkt 7 niniejszego komunikatu;

  4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych oraz niespełnianiu żadnego z warunków wymienionych w ust. 3 niniejszego Komunikatu zgodnie ze wzorem udostępnianym kandydatom w sekretariacie Zarządu Spółki pod adresem: ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz lub na stronie internetowej: www.mzk.bydgoszcz.pl;

  5) kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3;

  6) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;

  7) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).

 5. Kandydat na Prezesa Zarządu, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 4, powinien dołączyć również koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach konkurencji w przewozach zbiorowych w miastach.

 6. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 28.07.2022 r. w godz. od 6:30 do 14:00 w sekretariacie Zarządu Spółki pod adresem: ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz.

 7. Zgłoszenie winno być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowiska Członków Zarządu” z oznaczeniem konkretnego stanowiska, o które ubiega się kandydat.

 8. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

 9. Kandydatom, na ich żądanie, zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie konkursu na stanowiska Członków Zarządu w terminie składania zgłoszeń w sekretariacie Zarządu Spółki pod adresem: ul.Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz lub na stronie internetowej: www.mzk.bydgoszcz.pl.

 10. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie i miejscu wskazanym w przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu.

 11. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

 12. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

 13. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez rozstrzygnięcia.

 14. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.

 15. Regulamin konkursu na stanowiska Członków Zarządu dostępny jest w sekretariacie Zarządu Spółki pod adresem: ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz i na stronie internetowej: www.mzk.bydgoszcz.pl.

 16. Konkurs na każde stanowisko rozstrzygany będzie niezależnie.

Dokumenty


Poszukujemy pracownika na stanowisko: PRACOWNIK MAGAZYNU

Zakres wykonywanych zadań:

 • Wydawanie i przyjmowanie zapasów magazynowych
 • Tankowanie pojazdów Spółki
 • Obsługa programu komputerowego Spółki (moduł magazynowy)

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Dyspozycyjność
 • Podstawowa obsługa komputera
 • Mile widziane: uprawnienia UDT na wózki widłowe

Warunki pracy:

 • Praca w trybie zmianowym, również w porze nocnej.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego.

Poszukujemy pracownika na stanowisko: KIEROWCA AUTOBUSOWY

Twój zakres obowiązków:

 • wykonywanie przewozów w komunikacji miejskiej zgodnie z rozkładem jazdy,
 • dbałość o powierzony tabor.

Wymagania:

 • prawo jady kat. D z kodem 95,
 • brak wyroku sądu w zakresie zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Warunki pracy:

 • Praca w trybie zmianowym, również w porze nocnej.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego,
 • miłą atmosferę,
 • uczciwość i zaufanie we wzajemnych relacjach.

Poszukujemy pracownika na stanowisko: MECHANIK / ELEKTROMECHANIK

Zakres wykonywanych zadań:

 • prace mechaniczne / elektryczne,
 • wykonywanie przeglądów tramwajów zgodnie z DTR producenta,
 • weryfikacja usterek w tramwajach,
 • naprawa tramwajów.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe,
 • praktyczna znajomość zawodu,
 • mile widziane inne uprawnienia związane z zakresem obowiązków.

Warunki pracy:

 • Praca w trybie zmianowym, również w porze nocnej.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego.

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Referenta - ul. Toruńska 278

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej eksploatacji tramwajów,
 • tworzenie dokumentacji technicznej przeglądowej na podstawie dokumentacji urządzeń i pojazdów,
 • planowanie przeglądów technicznych, weryfikacja przeprowadzanych przeglądów,
 • prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie posiadanych dokumentacji,
 • analiza i aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej,
 • raportowanie oraz tworzenie wykazów i sprawozdań,
 • tworzenie list zakupowych niezbędnych części w porozumieniu ze współpracownikami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika, elektryka, elektronika, mechatronika, elektrotechnika lub pokrewne) pozwalający pracować,
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym (MS Office),
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji technicznej,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Mile widziane:

 • uprawnienia: prawo jazdy kat. B,
 • wiedza z zakresu pojazdów szynowych.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl lub kontakt telefoniczny na nr 52 324 94 40


Poszukujemy pracownika na stanowisko: elektromechanik - Stacja Obsługi ul. Inowrocławska 11

Zakres wykonywanych zadań:

 • diagnozowanie i naprawa zgłaszanych usterek w autobusach,
 • wykonywanie zakresu Obsług technicznych i Obsług codziennych w autobusach,
 • diagnozowanie, programowanie i parametryzacja układów EDC, SCR, ABS/EBS, ASR, ECAS,
 • demontaż i montaż części zamiennych i podzespołów, weryfikacja ich stanu technicznego.

Wymagania:

 • ukończona szkoła o specjalności elektromechanika, technika lub elektronika pojazdów samochodowych,
 • praktyka w wykonywaniu napraw pojazdów samochodowych,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera. Wskazane doświadczenie w obsłudze programów diagnostycznych lokalizujących usterki w pojazdach samochodowych,
 • prawo jazdy kategorii - Co najmniej kategorii B,
 • stan zdrowia pozwalający pracować w systemie zmianowym (w tym w porze nocnej).

Mile widziane:

 • praktyka w naprawach pojazdów ciężarowych lub autobusów.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl lub kontakt telefoniczny na nr 52 324 94 39


Poszukujemy pracownika na stanowisko: mechanik samochodowy - Stacja Obsługi ul. Inowrocławska 11

Zakres wykonywanych zadań:

 • diagnozowanie i naprawa zgłaszanych usterek w autobusach,
 • wykonywanie zakresu obsług technicznych i obsług codziennych w autobusach,
 • demontaż i montaż części zamiennych i podzespołów, weryfikacja ich stanu technicznego.

Wymagania:

 • ukończona szkoła o specjalności mechanika lub technika,
 • praktyka w wykonywaniu napraw pojazdów samochodowych,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • wskazane doświadczenie w obsłudze programów diagnostycznych lokalizujących usterki w pojazdach samochodowych,
 • prawo jazdy kategorii - co najmniej kategorii B,
 • preferowane uprawienia spawalnicze 111, 311,
 • stan zdrowia pozwalający pracować w systemie zmianowym (w tym w porze nocnej).

Mile widziane:

 • praktyka w naprawach pojazdów ciężarowych lub autobusów.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl lub kontakt telefoniczny na nr 52 324 94 39


Poszukujemy pracownika na stanowisko: mechanika

Zakres wykonywanych zadań:

 • prace mechaniczne;
 • wykonywanie przeglądów tramwajów zgodnie z DTR producenta;
 • weryfikacja usterek w tramwajach;
 • naprawa tramwajów.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe,
 • praktyczna znajomość zawodu,

Mile widziane uprawnienia np:

 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa wózków jezdniowych.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl


Poszukujemy pracownika na stanowisko: Konserwator

Zakres wykonywanych zadań:

 • konserwacja infrastruktury przystankowej
 • naprawa wiat przystankowych,
 • rozwieszanie rozkładów jazdy,
 • drobne prace budowlane tj. malowanie, brukowanie.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • predyspozycje do pracy fizycznej.

Mile widziane:

 • uprawnienia spawalnicze

Oferujemy:

 • praca na cały etat, na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie;
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego;
 • atrakcyjny pakiet socjalny dla pracownika i rodziny;
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl lub kontakt telefoniczny na nr 52 324 94 39


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych, Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

 1. osoba ubiegająca się o pracę, zobowiązana jest podać dane osobowe, o których mowa w art. 221 §1  Kodeksu pracy, to znaczy:

  a) imię i nazwisko,

  b) datę urodzenia,

  c) dane służące do kontaktu (np. numer  telefonu lub adres do korespondencji mailowej),

  d) wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  e) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

 2. jeżeli szczególne przepisy prawa tego wymagają, należy na nasze żądanie udzielić także
  innych informacji, zgodnie z treścią art. 221 §4 Kodeksu pracy;

 3. gdy chcą nam Państwo - z własnej inicjatywy - przekazać dodatkowe dane, wymienione
  w art. 9 ust.1 RODO (np. o stanie swego zdrowia), prosimy o zawarcie w przesyłanej
  aplikacji oświadczenia o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących
  szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.”

 4. w przypadku chęci uczestniczenia w kolejnych naborach prowadzonych przez MZK,
  prosimy o złożenie następującego oświadczenia:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania
  ich  w kolejnych naborach prowadzonych przez MZK przez okres najbliższych
  12 miesięcy.”

 5. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem;

 6. osoby, których aplikacje zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane a ich oferty zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji (z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie w kolejnych naborach).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w MZK

Administrator

Administratorem Państwa danych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, są Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11, reprezentowane przez Zarząd.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 1. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11;

 2. e-mail: iod@mzk.bydgoszcz.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

MZK będą przetwarzały Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zostaną zawarte dodatkowe dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, na ich przetwarzanie konieczna będzie Państwa pisemna zgoda , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie instytucjom, które przepisami prawa są uprawnione do ich otrzymania. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi MZK zawarły stosowną umowę, np. o świadczenie usług informatycznych, prowadzenie obsługi prawnej, szkoleń, itp.

Okres przechowywania danych

Państwa dane, zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym, będą przechowywane do jego zakończenia, zaś w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach, przez okres 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. usunięcia danych osobowych;

 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.