STANOWISKO MZK W SPRAWIE OGRANICZEŃ W KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ.

Niniejszym informujemy, że na stronie internetowej ZDMiKP, a w ślad za nim w niektórych mediach prezentowane jest stanowisko jakoby ograniczenia w komunikacji tramwajowej wynikały z nierealizowania kursów rozkładowych przez MZK.

MZK nie ma żadnych problemów z zatrudnieniem motorniczych i realizacją kursów w komunikacji tramwajowej. Posiadamy również stosowe rezerwy motorniczych dla zabezpieczenia nieoczekiwanych nieobecności. W miesiącu sierpniu 2022r wykonaliśmy 99,6%, a w okresie 1-25 września 99,4% wszystkich zaplanowanych kursów.

Wobec powyższego informujemy, że planowane od 01 października 2022r. ograniczenia w komunikacji tramwajowej są wyłączną inicjatywą ZDMiKP i ze względu na nagłą decyzję ZDMiKP w tej sprawie mogą wymagać zwolnień pracowników w grupie motorniczych.

Skargi i reklamacje

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy informują, że skargi i reklamacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, również w zakresie wynikającym z nielegalnego protestu kierowców i motorniczych MZK, zgodnie z Rozdziałem 7 Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy (Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 473/2020 z dnia 19.08.2020r.) należy składać do organizatora transportu i emitenta biletów komunikacji miejskiej - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW AUTOBUSOWYCH

KURS NA PRAWO JAZDY KAT. D WRAZ Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ LUB UZUPEŁNIAJĄCĄ - FINANSOWANY PRZEZ MZK SP. Z O. O.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z MZK Sp. z o. o. w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania autobusem (kat D. z kodem 95) i w konsekwencji tego podjęciem zatrudnienia na stanowisku kierowcy autobusowego, muszą spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 23 lata,
 • posiadać prawo jady kat. B lub C,
 • nie być skazanym wyrokiem sądu w zakresie zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Kandydaci proszeni są o złożenie CV osobiście w Dziale ds. Pracowniczych ul. Inowrocławska 11 lub na adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl - w tytule należy wpisać: KANDYDAT NA KURS KAT. D, prosimy również o dołączenie niezbędnych do rekrutacji dokumentów:

 • zapytanie z sądu o niekaralność w zakresie wykonywania zawodu kierowcy,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • świadectwo ukończonej szkoły,
 • świadectwa pracy potwierdzające poprzednie zatrudnienia,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje, a także wykonywanie pracy (zwłaszcza kierowcy kat. B lub C) na innej podstawie niż stosunek pracy (określony w Kodeksie pracy).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

ZASADY WSPÓŁPRACY DLA KANDYDATA NA KIEROWCĘ

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY I ZOBOWIĄZANIA DLA KANDYDATA NA KIEROWCĘ AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

CEL WSPÓŁPRACY

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest podjęcie pracy w MZK Sp. z o. o. na stanowisku kierowcy autobusowego po uprzednim uzyskaniu przez Kandydata wymaganych uprawnień przy wsparciu finansowym MZK Sp. z o. o.

PRZEBIEG WSPÓŁPRACY

Na podstawie złożonych aplikacji MZK Sp. z o. o. dokona wyboru kandydatów, z którymi zostanie nawiązana dalsza współpraca. Po zakwalifikowaniu kandydata zostanie z nim zawarta wstępna umowa zobowiązująca do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym w celu uzyskania orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do uzyskania prawa jazdy kat. D. Po uzyskaniu pozytywnych orzeczeń lekarskich zostanie z kandydatem zawarta kolejna umowa zobowiązująca go do podjęcia kształcenia oraz, nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia ukończenia kursów i zdaniu egzaminów do podjęcia pracy w MZK Sp. z o. o. na łączny okres min. 33 miesięcy. Zgodnie z zawartą umową MZK Sp. z o. o. sfinansuje koszty badań, kursów oraz egzaminów przeprowadzanych w pierwszym terminie. Po podpisaniu umowy kandydat zostanie skierowany do wybranego przez MZK Sp. z o. o. ośrodka szkolenia kierowców na kurs na prawo jazdy kat. D oraz kurs służący uzyskaniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub uzupełniającej tzw. kwalifikacji zawodowych. Po zakończeniu kursów kandydat zobowiązany będzie poddać się stosownym egzaminom wewnętrznym ośrodka szkolenia i państwowym. Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminów kandydat dokona wszelkich formalności i opłat niezbędnych do wydania prawa jazdy uprawniającego do wykonywania zawodu kierowcy autobusowego. Po wydaniu prawa jazdy przez stosowny urząd kandydat niezwłocznie stawi się w Dziale ds. Pracowniczych MZK Sp. z o. o. celem podpisania umowy o pracę, a następnie podjęcia pracy.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMÓW

 • Kandydat zobowiązany będzie do przepracowania w MZK Sp. z o. o. 33 miesięcy.
 • W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez MZK Sp. z o. o..
 • Kandydat nawiąże stosunek pracy na podstawie umów o pracę.
 • Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony wynoszący ok. 6 miesięcy.
 • Kolejne umowy o pracę w okresie zobowiązania będą zawarte na czas określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 • Po zakończeniu okresu zobowiązania planowane jest zawarcie z kandydatem umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Początkowo umowy o pracę zawarte będą w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ¾ etatu – następnie zgodnie z polityką kadrową będą realizowane przeniesienia na pełen etat.
 • Zwiększenie wymiaru czasu pracy z ¾ etatu na cały przewiduje się w okresie ok. 12 miesięcy od daty zatrudnienia.

Koronawirus

Szanowni Państwo, związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego, prosimy o kontaktowanie się z MZK wyłącznie w oparciu o pocztę elektroniczną, tradycyjną lub telefonicznie. Wszystkie niezbędne adresy, numery telefonów oraz link do formularza kontaktowego znajdą Państwo na tej stronie, w zakładce Kontakt. Dziękujemy za zrozumienie.

Zakup nowych autobusów w 2020 roku

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. odebrała w dniu 22 lipca br. pierwszą partię nowych autobusów w ilości 5 sztuk.

Dostawa jest wynikiem realizacji kontraktu z lutego br. na dostawę 8 sztuk autobusów miejskich w tym 5 szt. autobusów przegubowych 18 metrowych i 3 szt. autobusów jednoczłonowych 12 metrowych. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne wybrano ofertę SOLARIS BUS & Coach S.A z siedzibą w Bolechowie, która pod względem technicznym nie ustępowała konkurencji, natomiast była tańsza. Łączna wartość kontraktu to: 17.791.125,80 zł brutto.

Zamówione autobusy spełniają wysokie wymogi w zakresie ekologii – norma emisji spalin EURO 6. Nowe autobusy zastąpią mniej przyjazne dla środowiska wyeksploatowane pojazdy z normą EURO 3.

Zgodnie z przyjętymi wysokimi standardami obsługi pasażerów, wszystkie zamówione pojazdy wyposażone są w:

 • czytelną informację pasażerską i system zapowiedzi, w tym specjalną tablicę dla słabowidzących,
 • cyfrowy monitoring z dodatkową kamerą boczną obserwującą wsiadających i wysiadających,
 • dostęp do internetu poprzez Wi-Fi,
 • klimatyzację przestrzeni pasażerskiej,
 • porty USB do ładowania urządzeń mobilnych - telefonów i tabletów.

Ponadto w celu poprawy warunków przewozu dzieci w wózkach, na wysokości trzecich drzwi autobusu przegubowego dodatkowo usytuowane i oznakowane zostało specjalne miejsce na drugi wózek dziecięcy. W nowych autobusach wszystkie miejsca na wózki inwalidzkie i dziecięce zyskały dodatkowe oznakowanie na podłodze autobusu.

Autobusy Solarisa są bardzo atrakcyjne zarówno pod względem aranżacji wnętrza, jak też stylistyki zewnętrznej. Jak twierdzi producent:

„Intencją konstruktorów Solarisa nowej generacji było stworzenie pojazdu, który swoim niebanalnym wyglądem i atrakcyjnym wnętrzem zachęci do częstego korzystania z komunikacji publicznej. Bezpieczne, ekologiczne i nowatorskie nowe Urbino o wielkomiejskim przyciągającym wzrok designie to z pewnością autobus przyszłości. Nie bez powodu wzornictwo tego pojazdu ten zdobyło szereg prestiżowych nagród, m.in. iF DESIGN AWARD, UITP Award i TOP Design Award.”

Systematyczna odnowa taboru MZK SP. z o.o. pozwoliła w tym roku osiągnąć 100% niskiej podłogi w całej flocie autobusów i ponad 50% pojazdów wyposażonych w klimatyzację, internet, spełniających normę emisji EURO 6.

Autobusy przegubowe dojechały do Bydgoszczy 24.07.2020r, a na liniach autobusowych kursują od 27.07.2020r. Dostawa 3 szt. autobusów 12 metrowych, zgodnie z warunkami kontraktu nastąpi w III dekadzie sierpnia 2020 roku.

Autobusy z tegorocznej dostawy zostały rozdzielone równomiernie w całym układzie komunikacji miejskiej. Będą kursowały na liniach: 52, 54, 64, 65, 71, 74, 89, 97/98.

solaris

Aktualności komunikacyjne

Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy opracowywane są przez organizatora transportu - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. W celu zapoznania się z aktualnymi informacjami na ten temat należy skorzystać z poniższego linku do strony internetowej ZDMiKP.

Przedsiębiorstwo Fair Play

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy, po raz kolejny uzyskały certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Tytuł ten od 22 lat nadawany jest przedsiębiorstwom, które rzetelnie i zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą. Proces certyfikacji obejmuje wszystkie aspekty działalności firmy, w tym sposób i styl jej prowadzenia. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

O nas

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy funkcjonują w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miejskiej Bydgoszcz od 2 lutego 1998r. Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta jest jedynym wspólnikiem Spółki i obejmuje 100% udziałów. Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę to transport pasażerski miejski świadczony komunikacją autobusową i tramwajową. Ponadto Spółka oferuje: najem środków transportu, usługi związane z badaniem technicznym pojazdów w ramach działającej w Spółce Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, udostępnianie zewnętrznych powierzchni taboru i obiektów należących do Spółki w celach reklamowych.

Linie autobusowe

Uprzejmie informujemy, że nie obsługujemy linii nr: 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76.

Uwagi dotyczące funkcjonowania tych linii prosimy przekazywać do firmy Irex-Trans Sp. z o.o. - telefon całodobowy 571-282-888.

Bydgoska Karta Miejska

Szanowni Państwo !

Informacji dotyczących Bydgoskiej Karty Miejskiej oraz opłat związanych z przejazdami komunikacją miejską udziela Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej mieszczący się przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy.