Reklama - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

REKLAMA

Miejsca i powierzchnie przeznaczone do eksponowania reklam
oraz zasady realizacji usług reklamowych.

§ 1.
Zakres oferty

MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zwana dalej MZK, świadczy usługi najmu powierzchni pod reklamę umożliwiając następujące formy i zasady ekspozycji reklamy na niżej wymienionych nośnikach:

I. Zewnętrzne powierzchnie taboru liniowego.

 • Tabor autobusowy:
  • Reklama na taborze autobusowym może być umieszczona po pięcioletnim okresie eksploatacji licząc od daty zakupu fabrycznie nowego taboru.
  • Reklama na autobusach może być umieszczona na bocznych powierzchniach lakierowanych oraz w formie fullback tj. na tylnej powierzchni lakierowanej oraz szybie.
  • Reklama nie może być zamieszczona na:
   • powierzchni ściany przedniej kończącej się z prawej strony na początku przednich drzwi i z lewej strony na tej samej wysokości,
   • powierzchni drzwi,
   • przednich i bocznych szybach pojazdu.
  • Reklama możne być zamieszczona jako:
   • naklejka na tylnej powierzchni lakierowanej (burcie) o maksymalnych wymiarach 50 cm (pionowo) x 200 cm,
   • naklejka na tylnej szybie autobusu z folii o maksymalnych wymiarach 30 cm (pionowo) x 180 cm,
   • w formie fullback tj. na tylnej powierzchni lakierowanej oraz szybie. Reklama na szybie musi być wykonana z folii o dużej przejrzystości.
  • Reklama nie może zakrywać ekranów z nr linii i kierunkowych, tablicy rejestracyjnej, elementów wyposażenia pojazdu np. lamp zespolonych, obrysowych, przycisków otwierania drzwi oraz znaków informacyjnych w formie piktogramów zamieszczonych na poszyciu pojazdów. Na elementach ruchomych (pokrywy, klapy) folia musi być rozcięta.
 • Tabor tramwajowy:
  • Reklama na taborze tramwajowym może być umieszczona po pięcioletnim okresie eksploatacji licząc od daty zakupu fabrycznie nowego taboru lub wykonania remontu kapitalnego wagonu.
  • Reklama całopojazdowa może być umieszczona na powierzchniach bocznych (burty) oraz szybach po stronie lewej (bezdrzwiowej).
  • Umieszczanie reklamy na szybach dopuszczalne jest wyłącznie na lewej stronie pojazdów (strona bez drzwi) z wyłączeniem szyby kabiny motorniczego oraz szyb wyjść awaryjnych. Reklama na szybie musi być wykonana z folii o dużej przejrzystości.
  • Reklama nie może zakrywać znaków informacyjnych w formie piktogramów zamieszczonych na poszyciu pojazdów oraz przycisków otwierania drzwi.
  • Reklama częściowa – modułowa na tramwajach wieloczłonowych.
  Powierzchnia reklamowa wagon I - typ 805 NA
  Powierzchnia reklamowa II wagon - typ 805 NA

Kontakt w sprawie zewnętrznych powierzchni taboru liniowego - Dział Organizacji tel.: (52) 324 94 41 email: reklama@mzk.bydgoszcz.pl

II. Wewnętrzne powierzchnie taboru liniowego.

Reklamy mogą być zamieszczane wewnątrz pojazdów w formie plakatów, uchwytów na ulotki reklamowe i spotów reklamowych wyświetlanych na monitorach LCD.

III. Reklamy na nieruchomościach MZK.

Przy realizacji reklamy na nieruchomościach MZK należy wymagać od najemcy spełnienia wymogów ustawy Prawo budowlane. Reklamy mogą być umieszczane na budynkach i ogrodzeniach.

§ 2.
Warunki wstępne umowy

 • Zawarcie umowy o świadczenie usług reklamowych musi być poprzedzone przedłożeniem aktualnego odpisu z krajowego rejestru sądowego lub wydruku z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.
 • MZK wskazuje Najemcy do wyboru typy tramwaju lub autobusu pod ekspozycję reklamy, jednak bez możliwości wyboru konkretnej linii komunikacyjnej, na której pojazd będzie eksploatowany.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, wykonaniem reklamy i montażem ponosi Najemca.
 • Najemca zobowiązany jest przy wykonaniu reklamy zastosować materiały dobrej jakości niepowodujące uszkodzeń powłok lakierniczych.

§ 3.
Treść i zmiany treści reklamy

 • Najemca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne wyrządzone im szkody związane z faktem umieszczenia reklamy, w szczególności wynikające z ich treści lub stanu technicznego.
 • Reklama nie może naruszać obowiązujących przepisów w RP, a w szczególności stanowić naruszenia dóbr osobistych, czynu nieuczciwej konkurencji, a także ze względu na treść lub formę godzić w dobre obyczaje.
 • MZK zastrzega sobie prawo do usunięcia reklamy w przypadkach określonych w ust 2, bez prawa Najemcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 • Przed podpisaniem umowy projekt reklamy zatwierdza Kierownik Działu Organizacji MZK, a w przypadku umów zawieranych na czas dłuższy niż jeden miesiąc projekt reklamy musi być zatwierdzony przez Plastyka Miejskiego. Z wnioskiem o zatwierdzenie projektu reklamy do Plastyka Miejskiego występuje Najemca.

  Plastyk Miejski kontakt: tel. (052) 58 58 177, e-mail: m.iwinski@um.bydgoszcz.pl

 • W trakcie trwania umowy, Najemca może za zgodą MZK dokonać zmiany treści reklamy.
 • Zmiany treści reklamy dokonuje się po zatwierdzeniu przez Działu Organizacji MZK oraz Plastyka Miejskiego nowego projektu.
 • Zmiana treści reklamy oznacza jej ponowne wykonanie zgodnie z warunkami umowy.

§ 4.
Warunki zamieszczania reklamy na taborze liniowym

 • Najemca we własnym zakresie i na własny koszt umieści reklamę wyłącznie na określonej w umowie powierzchni reklamowej pojazdu.
 • MZK udostępnia pojazd i miejsce na terenie zajezdni w terminie obustronnie uzgodnionym, po podpisaniu umowy. Szczególnie preferowanym terminem do udostępnienia pojazdu są dni weekendowe (sobota, niedziela) lub w godziny późnopołudniowe i nocne w dni powszednie.
 • Wskazani przez Najemcę przedstawiciele mają prawo wejścia na teren zajezdni MZK wyłącznie na podstawie przepustek. Jednocześnie nie mogą oni opuścić terenu zajezdni bez potwierdzenia przepustki przez upoważnionego pracownika MZK.
 • Po wejściu na zajezdnię przedstawiciele Najemcy mają obowiązek zgłoszenia się do wyznaczonego pracownika, celem zapoznania się z zagrożeniami istniejącymi a terenie zajezdni i podpisania stosownego oświadczenia.
 • Przedstawiciele Najemcy wykonujący prace poza budynkami zobowiązani są posiadać kamizelki odblaskowe.
 • Najemca zobowiązany jest umieścić reklamę na pojazdach w terminie 24 godzin od daty podstawienia pojazdu do zamieszczenia reklamy. W przypadku nie wykonania powyższego w ustalonym terminie Najemca za każdy dzień zwłoki zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł.
 • Przekazanie i zwrot pojazdu celem zamieszczenia reklamy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ikona pdf wzór nr 1) podpisanego przez przedstawicieli MZK i Najemcę, którego załącznikami będą zdjęcia dokumentujące stan powłoki lakierniczej przed zamieszczeniem reklamy. W protokole zdawczo-odbiorczym strony umowy zobowiązane są wpisać datę i godzinę przekazania i zwrotu pojazdu po zamieszczeniu reklamy.
 • Najemca zobowiązany jest wykonać reklamę w taki sposób, aby nie zagrażała bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 • Odpowiedzialność za zorganizowanie właściwych warunków BHP w czasie wykonywania reklamy na terenie MZK spoczywa na Najemcy.
 • Najemca wykonujący prace związane z zamieszczeniem reklamy zobowiązany jest do pozostawienia w czystości udostępnionego stanowiska na terenie zajezdni po zakończeniu prac, w tym do usunięcia we własnym zakresie wszystkich odpadów i zabrania ich z terenu zajezdni MZK.

§ 5.
Eksploatacja reklamy na taborze liniowym

 • MZK nie odpowiada za treść reklam oraz za ich zniszczenie, uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, kolizji drogowych, sił przyrody, nieprawidłowego wykonania i montażu reklam przez najemcę, aktów wandalizmu itp.
 • W przypadku zawiadomienia Najemcy przez MZK o konieczności naprawy reklamy lub odnowienia reklamy na pojeździe z przyczyn określonych w ust. 1 lub innych, Najemca zobowiązany jest na własny koszt przystąpić do ww. prac w terminie 5 dni kalendarzowych od przesłania wezwania.
 • W przypadku nie przystąpienia do prac w terminie o którym mowa w ust. 2 lub niewykonania prac w terminie 24 godzin od podstawienia pojazdu Najemca za każdy dzień zwłoki zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł.
 • W przypadku konieczności kasacji pojazdu z reklamą lub jego długotrwałego wyłączenia z eksploatacji, Najemcy przysługuje prawo do przemieszczenia reklamy na inny pojazd podstawiony przez MZK, na okres jaki pozostał do zakończenia ekspozycji.
 • W przypadku kolizji, gdy reklama zostanie uszkodzona i Najemca nie wyrazi woli przeniesienia reklamy na inny pojazd albo jej odnowienia, umowa ulega rozwiązaniu za zgodą Stron umowy. Najemca usunie pozostałą część reklamy, a MZK zwróci czynsz w wysokości proporcjonalnej do okresu, przez który reklama nie będzie eksponowana.
 • MZK zobowiązane jest do poinformowania Najemcy w formie pisemnej, e-mail lub telefonicznej o wszelkich uszkodzeniach pojazdu, powodujących jego wycofanie z ruchu powyżej 14 dni.
 • W przypadku okresowego wyłączenia pojazdu z ruchu powyżej 14 dni, umowa ulega przedłużeniu o okres wyłączenia.

§ 6.
Zasady usunięcia reklamy z taboru liniowego

 • Najemca ma obowiązek usunąć reklamę na własny koszt i przywrócić pojazd do stanu pierwotnego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Najemca zobowiązany jest w terminie 2 dni po zakończeniu obowiązywania umowy do uzgodnienia z MZK w drodze pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, daty udostępnienia pojazdu do likwidacji reklamy. Szczególnie preferowanym terminem do udostępnienia pojazdu są dni weekendowe (sobota, niedziela) lub godziny późnopołudniowe i nocne w dni powszednie.
 • Najemca zobowiązany jest do usunięcia reklamy oraz usunięcia zabrudzeń i pozostałości warstwy klejącej z powłok lakierniczych i szyb w terminie 24 godzin od dnia udostępnienia pojazdu do likwidacji reklamy.
 • Odbiór pojazdu po zdjęciu reklamy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ikona pdf wzór nr 2) podpisanego przez przedstawicieli MZK i Najemcę, którego załącznikami będą zdjęcia dokumentujące stan powłoki lakierniczej po zdjęciu reklamy.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w usunięciu reklamy (pozostałości kleju, uszkodzenie powłoki lakierniczej) MZK ponownie wezwie Najemcę do ich usunięcia w terminie 3 dni od przekazania wezwania.
 • Wykonane przed naniesieniem oraz po usunięciu reklamy zdjęcia wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi stanowić będą podstawę dochodzenia przez MZK roszczeń z tytułu ewentualnego uszkodzenia powierzchni pojazdu (powłoki lakierniczej i szyb), powstałych podczas ekspozycji reklamy lub na skutek niewłaściwego usunięcia reklamy przez Najemcę.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub gdy Najemca nie przystąpi do usunięcia nieprawidłowości w terminie o którym mowa w ust. 4, MZK przywróci powłoki lakierowane i szyby do stanu pierwotnego, udokumentowanego wykonanymi fotografiami powierzchni pojazdu, a Najemcę obciąży kosztami wykonanej naprawy.
 • Koszty naprawy uszkodzeń powierzchni pojazdu, będą wycenione z uwzględnieniem:
  • Kosztu roboczogodziny w wysokości obowiązującej w MZK.
  • Materiału wg cen netto.
  • VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Najemca zobowiązany jest do zapłaty kosztów na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni licząc od dnia jej wystawienia.
 • Najemca wykonujący prace związane z demontażem reklamy zobowiązany jest do pozostawienia w czystości udostępnionego stanowiska na terenie zajezdni po zakończeniu prac, w tym do usunięcia we własnym zakresie wszystkich odpadów i zabrania ich z terenu zajezdni MZK.

§ 7.
Opłaty i terminy płatności

 • Za udostępnienie pojazdu pod ekspozycję reklamy, Najemca ureguluje należność (czynsz) w wysokości zgodnej z zawartą umową.
 • Do czynszu określonego w cenniku należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości.
 • Należny czynsz przekazany zostanie przez Najemcę na konto bankowe MZK po podpisaniu umowy w terminie określonym w umowie.
 • W przypadku nieusunięcia reklamy w terminie ustalonym w umowie, uznaje się umowę za automatycznie przedłużoną. Najemca zostaje obciążony opłatami z tytułu korzystania z przedmiotu najmu wg stawek aktualnego cennika bez uwzględniania rabatów. Faktury będą wystawiane za okresy miesięczne z dołu za każdy miesiąc eksploatacji do momentu likwidacji reklamy.

§ 8.
Rozwiązanie umowy

 • W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów zakazujących lub ograniczających ekspozycje reklam na środkach komunikacji miejskiej, umowa ulega rozwiązaniu za pisemnym wypowiedzeniem w terminie 7 dni od doręczenia wypowiedzenia Najemcy bez prawa Najemcy do odszkodowania.
 • Czynsz przysługujący MZK ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z tytułu skrócenia okresu ekspozycji reklamy z przyczyn określonych w ust. 1. Czynsz podlega zwrotowi na rzecz Najemcy, jeżeli został wpłacony na konto MZK.