Organizacja

Przedmiotem działania firmy jest:

 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • Działalność taksówek osobowych,
 • Transport drogowy towarów,
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • Przygotowywanie terenu pod budowę,
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
 • Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski,
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 • Badanie rynku i opinii publicznej,
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • Działalność agencji reklamowych.
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.

Organami firmy są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd Spółki.

Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Bydgoszczy przy ul. Inowrocławskiej 11.

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są cztery piony funkcjonalne tj.:

 • pion Prezesa Zarządu,
 • pion Członka Zarządu,
 • pion Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych,
 • pion Dyrektora Zarządzającego,

w których wyodrębnione komórki organizacyjne realizują zadania związane z bieżącym zarządzaniem, planowaniem, rozliczaniem i kontrolą działalności eksploatacyjnej prowadzonej przez Spółkę.

W skład pionu Dyrektora Zarządzającego wchodzi:

 1. Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, który nadzoruje zadania związane z bieżącym utrzymaniem w sprawności technicznej taboru autobusowego i tramwajowego realizowane przez dwa Zakłady:

  • Zakład Autobusowy z zajezdnią autobusową przy ul. Inowrocławskiej 11,
  • Zakład Tramwajowy z zajezdnią tramwajową przy ul. Toruńskiej 278;
 2. Zakład Eksploatacji, który realizuje podstawowe zadania przewozowe osób środkami komunikacji miejskiej.