Cennik najmu powierzchni reklamowej (cena netto w zł za 1 miesiąc)

AUTOBUSY
FULLBACK ( tył autobusu : szyba i powierzchnia lakierowana)1000,00
JEDNA BURTA AUTOBUSU KRÓTKIEGO (powierzchnia lakierowana)700,00
JEDNA BURTA AUTOBUSU DŁUGIEGO (powierzchnia lakierowana)1000,00
TRAMWAJ 805 Na – 1 WAGON
JEDNA BURTA (powierzchnia lakierowana)800,00
POWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
1M270,00
 • Umowy najmu powierzchni reklamowej, zawierane są na okresy stanowiące krotność jednego miesiąca.
 • Płatności wnoszone są jednorazowo, w pełnej wysokości.
 • W przypadku zawarcia umowy na czas dłuższy niż 5 miesięcy, cena za cały okres najmu zostaje obniżona o 10 %.
 • W przypadku zawarcia umowy na najem powierzchni na wspólny okres, z wykorzystaniem powyżej 10 produktów (dopuszcza się łączenie różnych form powierzchni na jednym pojeździe), cena najmu w ramach tej umowy zostaje obniżona o 10%.
 • Maksymalny rabat naliczany w ramach jednej umowy wynosi 15%.
 • Umowy zawierane są oddzielnie na najem powierzchni na autobusach, tramwajach i obiektach.

Do cen netto dolicza się kwotę obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT).

Zasady realizacji usług reklamowych.

Zakres ofertyMZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zwana dalej MZK, świadczy usługi najmu powierzchni pod reklamę umożliwiając następujące formy i zasady ekspozycji reklamy na niżej wymienionych nośnikach:

1. Zewnętrzne powierzchnie taboru liniowego.

 • 1) Tabor autobusowy:
  • reklama na taborze autobusowym może być umieszczona po pięcioletnim okresie eksploatacji licząc od daty zakupu fabrycznie nowego taboru.
  • reklama na autobusach może być umieszczona na bocznych powierzchniach lakierowanych oraz w formie fullback tj. na tylnej powierzchni lakierowanej oraz szybie.
  • reklama nie może być zamieszczona na:
   • powierzchni ściany przedniej kończącej się z prawej strony na początku przednich drzwi i z lewej strony na tej samej wysokości,
   • powierzchni drzwi,
   • przednich i bocznych szybach pojazdu.
  • reklama nie może zakrywać ekranów z nr linii i kierunkowych, tablicy rejestracyjnej, elementów wyposażenia pojazdu np. lamp zespolonych, obrysowych, przycisków otwierania drzwi oraz znaków informacyjnych w formie piktogramów zamieszczonych na poszyciu pojazdów. Na elementach ruchomych (pokrywy, klapy) folia musi być rozcięta.
 • 2) Tabor tramwajowy:
  • reklama na taborze tramwajowym może być umieszczona po pięcioletnim okresie eksploatacji licząc od daty zakupu fabrycznie nowego taboru lub wykonania remontu kapitalnego wagonu.
  • reklama całopojazdowa może być umieszczona na powierzchniach bocznych (burty).
  • reklama nie może zakrywać znaków informacyjnych w formie piktogramów zamieszczonych na poszyciu pojazdów oraz przycisków otwierania drzwi.

Kontakt w sprawie zewnętrznych powierzchni taboru liniowego:

Sekcja Administracyjno-Kancelaryjna
tel.: (52) 324 94 24 email: reklama@mzk.bydgoszcz.pl

2. Wewnętrzne powierzchnie taboru liniowego.

Reklamy mogą być zamieszczane wewnątrz pojazdów w formie plakatów, uchwytów na ulotki reklamowe.

W sprawie ekspozycji plakatów prosimy o kontakt:
AUTOBOX ADVERTISING Sp. z o.o.

3. Reklamy na nieruchomościach MZK.

Przy realizacji reklamy na nieruchomościach MZK należy wymagać od najemcy spełnienia wymogów ustawy Prawo budowlane. Reklamy mogą być umieszczane na budynkach i ogrodzeniach.

Warunki wstępne umowy

 • Zawarcie umowy o świadczenie usług reklamowych musi być poprzedzone przedłożeniem aktualnego odpisu z krajowego rejestru sądowego lub wydruku z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.
 • MZK wskazuje Najemcy do wyboru typy tramwaju lub autobusu pod ekspozycję reklamy, jednak bez możliwości wyboru konkretnej linii komunikacyjnej, na której pojazd będzie eksploatowany.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, wykonaniem reklamy i montażem ponosi Najemca.
 • Najemca zobowiązany jest przy wykonaniu reklamy zastosować materiały dobrej jakości niepowodujące uszkodzeń powłok lakierniczych.

Treść i zmiany treści reklamy

 • Najemca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne wyrządzone im szkody związane z faktem umieszczenia reklamy, w szczególności wynikające z ich treści lub stanu technicznego.
 • Reklama nie może naruszać obowiązujących przepisów w RP, a w szczególności stanowić naruszenia dóbr osobistych, czynu nieuczciwej konkurencji, a także ze względu na treść lub formę godzić w dobre obyczaje.
 • MZK zastrzega sobie prawo do usunięcia reklamy w przypadkach określonych w ust 2, bez prawa Najemcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 • Przed podpisaniem umowy projekt reklamy zatwierdza Sekcja Administracyjno-Kancelaryjna MZK, a w przypadku umów zawieranych na czas dłuższy niż jeden miesiąc projekt reklamy musi być zatwierdzony przez Plastyka Miejskiego. Z wnioskiem o zatwierdzenie projektu reklamy do Plastyka Miejskiego występuje Najemca.
  Plastyk Miejski
  tel. (52) 58 58 177, e-mail: m.iwinski@um.bydgoszcz.pl
 • W trakcie trwania umowy, Najemca może za zgodą MZK dokonać zmiany treści reklamy.
 • Zmiany treści reklamy dokonuje się po zatwierdzeniu przez Sekcję Administracyjno-Kancelaryjną MZK oraz Plastyka Miejskiego nowego projektu.
 • Zmiana treści reklamy oznacza jej ponowne wykonanie zgodnie z warunkami umowy.